Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2022

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /
24.08.2015 12:00
Następny etap pracy!

W piątek w gabinecie burmistrza Dariusza Skrobola odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnych mediów. Opowiedzieliśmy o tym, jak wyglądały prace nad opracowywaniem zasad.

Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie radni jednogłośnie poparli projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.  Tym samym ustalenia wypracowane podczas rad sąsiedzkich stały się wytycznymi do tegorocznych projektów, które w ramach obywatelskich projektów będą zgłaszać mieszkańcy Pszczyny.

W piątek w gabinecie burmistrza Dariusza Skrobola odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnych mediów. Opowiedzieliśmy o tym, jak wyglądały prace nad opracowywaniem zasad.

W trakcie dwunastu spotkań konsultacyjnych, na Radach Sąsiedzkich swoje zdanie mogli wypowiedzieć radni, sołtysi, przewodniczący Zarządów osiedli, młodzież szkolna, w zasadzie każdy kto tylko pojawił się na spotkaniu i miał ochotę zabrać głos.  Spotkania pozwoliły wypracować wytyczne, które będą obowiązywać przy realizacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Ostatecznie zdecydowano, że nie zmieni się łączna kwota przeznaczona na projekty planowane do realizacji i wyniesie ona 2 000 000 zł. Do najważniejszych należy między innymi zmiana w zasadach głosowania. .

Kwota Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 określona zostanie według następujących proporcji:

1) 5% Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 przeznaczone zostanie na projekty o charakterze ogólnogminnym, z zastrzeżeniem, że jeśli poszczególna jednostka pomocnicza nie wykorzysta swoich środków nie składając żadnej propozycji do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, kwota ta powiększa Pszczyński Budżet Obywatelski 2016 przeznaczony na projekty o charakterze ogólnogminnym.

2) 5% ogólnej Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 przeznaczone zostanie na rezerwę Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 na projekty niedoszacowane, z zastrzeżeniem, że doszacowanie poszczególnego projektu nie może przekraczać 10% jego wartości. Środki niewykorzystane zostaną przeznaczone na projekt lub projekty ogólnogminne kolejne wg ilości uzyskanych głosów, możliwe do zrealizowania.

3) 40,5% Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 zostanie podzielone w równych częściach pomiędzy wszystkie jednostki pomocnicze stanowiąc kwotę bazową.

4) 49,5% Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 zostanie podzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców każdej jednostki pomocniczej, stanowiąc kwotę na mieszkańca. Przyjmuje się liczbę mieszkańców gminy Pszczyna na podstawie zbioru meldunkowego prowadzonego przez Urząd Miejski w Pszczynie według stanu na dzień 20 lipca 2015.

Ustalono dwie kategorie wydatków: projekty ogólnogminne i projekty lokalne – osiedlowe lub sołeckie. Mieszkaniec gminy będzie mógł oddać jeden głos na projekt ogólnogminny i jeden głos na dowolny projekt lokalny dotyczący jednostki pomocniczej.

Google Facebook

Załączone zdjęcia