Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2022

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /
29.08.2016 23:08
Niestety są i odrzucone!

W wyniku analizy i konsultacji z autorami projektów, podjęto decyzję o odrzuceniu trzech projektów ogólnogminnych oraz czterech projektów lokalnych.

Oficjalnie, 19 sierpnia zakończył się okres analizy merytorycznej wszystkich, zgłoszonych projektów do tegorocznej edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Przypomnijmy, że proponując kolejne zmiany w zasadach dopuszczających mieszkańców do bezpośredniego decydowania o wydzielonej części budżetu gminy, przedłużono okres konsultacji projektów z merytorycznymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Urzędy Miejskiego w Pszczynie. Wszystko po to, by właściwie przygotować projekty, które poddane pod głosowanie przez mieszkańców i wskazane jako istotne, mogły zostać zrealizowane bez przeszkód formalnych, merytorycznych czy finansowych.

W wyniku analizy i konsultacji z autorami projektów, podjęto decyzję o odrzuceniu trzech projektów ogólnogminnych. W każdym z przypadków dokonano głębokiej analizy, wraz z próbą znalezienia alternatywnych rozwiązań:

9 Neurorozwojowa rehabilitacja dzieci i niemowląt 84 000,00 zł;       

Opinia rekomendacyjna:

Szczególna procedura finansowania, przewidziana w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 581 z późn. zm.). Jest to świadczenie zdrowotne. Warunkiem realizacji jest opracowanie programu polityki zdrowotnej, ocena tego programu przez AOTMiT, wybór realizatora w trybie konkursu.

13 Dokończenie podziału geodezyjnego i uregulowanie stanu prawnego ul. Piaskowej w Jankowicach i Pszczynie na odcinku od ul. Studzienickiej do ul. Polne Domy 50 300,00 zł;

Opinia rekomendacyjna:      

Proponowany projekt nie jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Część nieruchomości zajętych pod ul. Piaskową objętych projektem jest położonych na terenie Miasta Pszczyny. W uchwalonym planie miejscowym teren ten nie jest przeznaczony pod drogę, w szczególności drogę publiczną. Pozostała część nieruchomości znajduje się na obszarze Sołectwa Jankowice – brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z posiadaną przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie metryką drogi gminnej Nr 340 051S – ul. Piaskowej, droga ta zaliczona jest do kategorii dróg publicznych na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 931 – ul. Bieruńskiej do drogi gminnej Nr 340 165S – ul. Studzienickiej. Tak więc ul. Piaskowa, na odcinku, którego dotyczy projekt tj. od ul. Studzienickiej do ul. Polne Domy jest droga wewnętrzną. Regulacja stanu prawnego dróg wewnętrznych nie jest możliwa na zasadach określonych w art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. 1998 r. poz. 133.872). Podziału nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2015 r. poz. 1774) dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny, tj. posiada tytuł prawny do nieruchomości. Przedmiotowe części działek nie są własnością gminy Pszczyna, dlatego gmina nie może wszcząć postępowania podziałowego.

W tej sytuacji nabycie własności części nieruchomości przez gminę mogłoby nastąpić jedynie w przypadku realizacji inwestycji drogowej, polegającej na budowie odcinka drogi publicznej o długości około 350 mb od ul. Studzienickiej do ul. Polne Domy. Najbardziej efektywnym sposobem uregulowania stanu prawnego nieruchomości jest ich nabycie poprzez realizację inwestycji drogowej w trybie określonym ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031). Zgodnie z w/w ustawą grunty znajdujące się w projektowanym pasie drogowym stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Inwestycja tego rodzaju musi zostać uwzględniona w budżecie gminy.

10 Budowa nawierzchni poliuretanowej, boiska szkolnego dla uczniów z Brzeźc, Studzionki, Wisły Małej i Wisły Wielkiej, uczęszczających do Gimnazjum Nr 5 w Studzionce 100 000,00 zł;

Opinia rekomendacyjna:

Projekt niedoszacowany – brak projektu oraz kosztorysu. Zadanie jest niepodzielne.

 

Analogiczną decyzję, również poprzedzoną głębokimi konsultacjami podjęto w sprawie odrzucenia następujących projektów lokalnych:

36 Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wieczorka w Studzionce (Studzionka)      5 000,00 zł;    

Opinia rekomendacyjna:

Błąd formalny w projekcie do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, dyskwalifikujący go z dalszej procedury weryfikacyjnej (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr SG.0050.462.2016 Burmistrza Pszczyny, z dnia 04. 05. 2016 r., rozdz. 1, par. 3) oraz brak odpowiedzi na korespondencję email na adres: irow@wp.pl z dnia 20. 06. 2016 r. w/w projekt nie będzie poddany procedurze analizy merytorycznej ani poddany głosowaniu przez mieszkańców Gminy Pszczyna.

Autorzy projektu poinformowani korespondencyjnie.

64 Projekt parkingu przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Wiśle Małej oraz zakup materiałów budowlanych (Wisła Mała)    16 000,00 zł;

Opinia rekomendacyjna:

Błąd formalny w projekcie do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, dyskwalifikujący go z dalszej procedury weryfikacyjnej (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr SG.0050.462.2016 Burmistrza Pszczyny, z dnia 04. 05. 2016 r., rozdz. 1, par. 3) oraz brak odpowiedzi na korespondencję email na adres: szkolawm13@poczta.onet.pl z dnia 20. 06. 2016 r. w/w projekt nie będzie poddany procedurze analizy merytorycznej ani poddany głosowaniu przez mieszkańców Gminy Pszczyna.

Autorzy projektu poinformowani korespondencyjnie.

61 Neurorozwojowa rehabilitacja dzieci i niemowląt (Piasek) 24 480,00 zł;

Opinia rekomendacyjna:      

Szczególna procedura finansowania, przewidziana w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 581 z późn. zm.). Jest to świadczenie zdrowotne. Warunkiem realizacji jest opracowanie programu polityki zdrowotnej, ocena tego programu przez AOTMiT, wybór realizatora w trybie konkursu.

14 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Walki Młodych w Pszczynie (Osiedle Podstarzyniec) 51 000,00 zł;

Opinia rekomendacyjna:      

W dniu 20. 07. 2016 r. w UM w Pszczynie na spotkanie z udziałem wnioskodawców Pana Bogdana Plinty i radnego Pana Romana Urbańczyka ustalono:

Wydział GK poinformował, że w celu wykonania nakładki niezbędne jest sporządzenie projektu przebudowy drogi i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalne parametry drogi publicznej wynoszą: szerokość jezdni 3,5 m, szerokość poboczy 2 x 0,75 m. Szerokość działki gminnej pod ul. Walki Młodych od 3,9 m do 4,2 m w związku z tym konieczne jest przejęcie części działek od właścicieli prywatnych w celu wybudowania drogi;

Szacunkowy koszt budowy drogi to 235 000,00 zł;

Wnioskodawca zobowiązał się w terminie do 05. 08. 2016 r. uzgodnić z mieszkańcami ulicy Walki Młodych czy zgadzają się na odstąpienie za odszkodowaniem gruntów niezbędnych pod budowę drogi;

Wnioskodawca w tym samym terminie przedstawi swoje stanowisko dotyczące kosztów zadania.

Google Facebook

Pliki do pobrania