Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2020

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /

29/ LOKALNE/Kolonia Jasna/Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Osiedla Kolonia Jasna wraz z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych

Przybliżony koszt:
101 622,00 PLN


O projekcie

 

Komórka Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Monika Kalkowska – naczelnik

UM, I piętro, p. 121

tel. 32 449 39 32


Głównym założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Osiedla Kolonia Jasna wraz z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez:

 

1. Przebudowę schodów prowadzących z ul. Bursztynowej na teren Szkoły Podstawowej nr 18 w Pszczynie:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu schodów, poprawa geometrii, wyrównanie wysokości stopni, wymiana poręczy, dostosowanie pochylni do potrzeb osób niepełnosprawnych – odpowiednie nachylenie (spocznik). Powyższe prace są kontynuacją inwestycji związanych z realizacją projektu Budżetu Obywatelskiego, edycji 2017 pt. Rozwój stref aktywności rodzinnej na osiedlu Kolonia Jasna, Etap II.

Schody prowadzące z ul. Bursztynowej na teren Szkoły Podstawowej nr 18 - codziennie tym odcinkiem podążają dzieci (wraz z rodzicami) uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 18 (dotyczy mieszkańców dużej części osiedla, m.in. ul. Grzebłowiec, Srebrnej, Rubinowej, Platynowej, Granitowej, Bursztynowej, Azalii itp. Schody znajdują się w złym stanie technicznym i brak niezbędnych prac remontowych stanowić może potencjalne niebezpieczeństwo dla korzystających z nich użytkowników. Ponadto w/w przejście nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób starszych, osób poruszających się rowerem oraz młodych rodziców z wózkiem dziecięcym (brak odpowiedniego podjazdu).

 

2. Przebudowę ul. Sznelowiec – część łącznika (drogi gminnej) między ul. Cieszyńską a ul. Sznelowiec:

 

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu odcinka w/w drogi (od zjazdu z drogi powiatowej (ul. Sznelowiec) do końca posesji nr 31b, ewentualnie z możliwością dołączenia się do gminnego chodnika przy w/w drodze w ramach posiadanych środków.

Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z wyznaczeniem drogi dla pieszych  w postaci oznakowania poziomego, zamontowanie progu zwalniającego celem poprawy bezpieczeństwa pieszych użytkowników, a także oznakowania pionowego związanego z ustanowieniem strefy zamieszkania. Obecnie woda nanosi ze sobą żwir, piasek i inne zanieczyszczenia mineralne, co powoduje zmniejszanie drożności kanalizacji deszczowej. 

Ulica Sznelowiec – część łącznika (drogi gminnej) między ul. Cieszyńską a ul. Sznelowiec – droga ta używana jest na co dzień (oprócz mieszkańców) tłumnie przez np. klientów sklepu przy ul. Cieszyńskiej, mieszkańców osiedla podążających na msze do kościoła na osiedlu Piastów, w stronę centrum miasta, do różnych instytucji miejskich (np. AZK przy ul. Sznelowiec) itp. Intensywny ruch pieszy, rowerowy oraz samochodowy odbywa się praktycznie od wczesnego rana (godz. 6.00 do godzin wieczornych, ok. 21.00). Droga używana jest również jako droga dostaw do sklepu, a także stanowi skrót dla kierowców omijających Rondo Miast Partnerskich w godzinach szczytu komunikacyjnego. Ponieważ na w/w odcinku drogi nie ma chodników, powyższa sytuacja może stanowić realne zagrożenie dla jej użytkowników.

 

3. Wymiana oświetlenia przy ul. Koralowej: 

 

Wymiana dwóch słupów istniejących w celu zapewnienia prawidłowego oświetlenia ulicy Koralowej. Istniejące słupy oświetleniowe są w złym stanie technicznym, oprawy nie nadają się do eksploatacji.

 

Głównym beneficjentem projektu będzie lokalna społeczność – zarówno mieszkańcy osiedla Kolonia Jasna, jak również mieszkańcy całej gminy Pszczyna, którzy poruszają się po naszym osiedlu (np. dzieci uczęszczające do SP nr 18 i ich rodzice, mieszkańcy podążający na msze do kościoła na osiedlu Piastów, w stronę centrum miasta etc. Z powstałej w ramach projektu infrastruktury skorzystają zatem zarówno osoby dorosłe, młodzież i dzieci.

 

Autorzy projektu: Arkadiusz Gardiasz, Marek Szklorz, Marek Romuzga